//
archives

Archive for

Sử dụng nhị thức Newton để tính tổng của một chuỗi số

Link tải về: Bai hoc 4 ————————– Video bài giảng: Thông tin về nhà toán học Isaac NewTon