//
archives

Đạo hàm – Tích phân

This category contains 2 posts

Xử lý tích phân cận từ 0 tới pi/4 của ln(1+tanx)dx bằng phương pháp đổi biến số xoay vòng

THƯ GIÃN TRƯỚC KÌ THI

Một số kiến thức cho các bài vận dụng ở mức độ trung bình tới nâng cao (dành cho khóa 2018) GIỚI HẠN GTLN-GTNN CỦA MODUN SỐ PHỨC KHOẢNG CÁCH MAX-MIN TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VECTƠ NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN