//
archives

Archive for

Nhị thức NewTon và các dạng toán liên quan

Tổng hợp tất cả phương pháp các dạng toán: – Tìm hệ số chứa x^k – Tìm số hạng chính giữa – Tìm số hạng nguyên hay hữu tỉ – Tìm số hàng chính giữa – Tìm hệ số lớn nhất – Tính tổng chuỗi số